SJM a exekuce

Je to (bohužel) velice častý příběh, který slýcháme ze všech médií – manžel si nadělal dluhy a manželka je následně nucena je splácet, a to i po rozvodu manželství. Jak pomoci? A lze se nějak bránit?

Předně je třeba si uvědomit, že obsahem společného jmění manželů v zákonném režimu je nejen to, co nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, se zákonnými výjimkami (například dary či dědictví), nýbrž právě i společné dluhy, které vznikly za doby trvání manželství, a to způsobem, že byly buďto převzaty jedním z manželů, případně oběma manželi za doby trvání manželství. Dluhy vzniklé před uzavřením manželství, stejně jako dluhy vzniklé po rozvodu manželství, tíží pouze toho manžela, který je způsobil.

Přitom zároveň platí, že součástí společného jmění manželů nejsou ty dluhy, které vznikly za doby trvání manželství, ale týkají se majetku, jenž náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž by se přitom jednalo o obstarávání každodenních běžných potřeb rodiny.

Společné dluhy vzniklé během manželství

Vznikl-li tedy společným jednáním manželů za doby trvání manželství dluh, případně převzal-li dluh za doby trvání manželství pouze jeden z manželů, a šlo-li o obstarávání každodenních běžných potřeb rodiny, zásadně platí, že se věřitel (resp. soudní exekutor) může domoci uspokojení své pohledávky nejen z celého společného jmění manželů, nýbrž i z výlučného vlastnictví manželů – exekučním řízením postiženými proto budou oba manželé.

Dluh jen jednoho z manželů vzniklý během manželství

Pokud však za dobu trvání manželství vznikl dluh jednáním jen jednoho z manželů, bude jednání a postup soudního exekutora záviset na tom, zda se druhý manžel vůči tomuto závazku vyjádřil svůj nesouhlas (který musí být sdělen bez zbytečného odkladu poté, co se tento manžel o závazku dozvěděl, přičemž v takovém případě je soudní exekutor oprávněn postihnout majetek ve společném jmění manželů pouze co do hodnoty vypořádacího podílu dlužného manžela na společném jmění, přičemž druhého manžela se exekuce nedotkne), či nikoliv – v takovém případě bude soudní exekutor oprávněn postihnout veškerý majetek, který je ve společném jmění manželů.

Dluh vznikl už před vznikem manželství

Vznikl-li dluh jednáním manžela ještě před vznikem manželství (a tedy společného jmění manželů), bude soudní exekutor oprávněn postihnout společné jmění manželů až do výše vypořádacího podílu dlužného manžela na společném jmění. Exekuce se nicméně nijak nedotkne druhého manžela.

Jakým způsobem bude exekuce vedena vůči druhému manželovi?

Vůči druhému manželovi, tedy manželovi povinného, je možné vést exekuční řízení přikázáním pohledávky z jeho bankovního účtu, pokud se tedy jedná o vydobytí dluhu, který patří do společného jmění manželů, nebo dluhu, pro který lze vydat exekuční příkaz na majetek ve společném jmění. V případě, že by na tomto bankovním účtu byly peněžní prostředky, které jsou výlučným vlastnictvím manžela povinného, je třeba tuto skutečnost oznámit soudnímu exekutorovi a domáhat se zastavení výkonu rozhodnutí.

Jak dluhy vypořádat?

Nejlepší volbou je v tomto ohledu samozřejmě dohoda. V takovém případě ale platí, že vypořádání dluhu má účinky jen vůči manželům, nikoliv vůči věřitelům.

Není-li vypořádání společného jmění dohodou možné, je nutné se ho domáhat soudně. V žalobě na vypořádání společného jmění je třeba uvést všechny věci, které náleží oběma manželům společně a které tedy jsou předmětem vypořádání SJM, včetně závazků.

Pokud byte se chtěli dozvědět více o tématu SJM a rozvod, mnoho dalších informací naleznete na našem webu rodinavpravu.cz

SDÍLENÍ

OKOMENTOVAT

Vložte prosím Váš komentář
Zde prosím vložte Vaše jméno